Přihlásit se

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO JEDNAJÍCÍ A KONTAKTNÍ OSOBY SVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

Společnost Trade FIDES, a.s., IČ: 619 74 731, se sídlem Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988 (dále také jen „Trade FIDES“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat jednající a kontaktní osoby svých zákazníků (dále také jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Trade FIDES, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Trade FIDES.


1. Jaké osobní údaje o Vás Trade FIDES zpracovává?
Trade FIDES zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:
• adresní a identifikační údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje o funkci či pracovní pozici);
• údaje o smlouvě (evidenční číslo smlouvy nebo evidenční číslo zákazníka);
• údaje o společnosti, kterou subjekt údajů zastupuje (název společnosti, IČ, adresa sídla);
• obrazový záznam získaný z provozu kamerových systémů se záznamem (v případě, že subjekt údajů navštíví některé z realizačních středisek Trade FIDES).

Trade FIDES zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.


2. Z jakého zdroje pocházejí osobní údaje, které o Vás Trade FIDES zpracovává?
Trade FIDES o Vás zpracovává pouze osobní údaje, které mu sdělil zákazník (Váš zaměstnavatel nebo jiný smluvní partner), se kterým Trade FIDES uzavřel příslušnou smlouvu.


3. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů Trade FIDES Vaše osobní údaje zpracovává?
a) Uskutečnění prodeje / poskytnutí služeb zákazníkovi
• Zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje o funkci či pracovní pozici, údaje o smlouvě (evidenční číslo smlouvy nebo evidenční číslo zákazníka), údaje o společnosti, kterou subjekt údajů zastupuje (název společnosti, IČ, adresa sídla) – je nezbytné za účelem oprávněného zájmu Trade FIDES spočívajícího v záměru uzavřít smlouvu se zákazníkem a v následném plnění takové smlouvy.
b) Ochrana práv Trade FIDES v případě sporu se zákazníkem
• Rozsah osobních údajů uvedený v bodě 1 je Trade FIDES oprávněn zpracovávat rovněž pro účely oprávněného zájmu Trade FIDES, spočívajícího v zajištění ochrany práv Trade FIDES pro případ eventuálního sporu se zákazníkem.
c) Ochrana osob a majetku v prostorech Trade FIDES
• Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Trade FIDES, spočívajících v zajištění ochrany osob a majetku.
• Trade FIDES shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – popisné údaje v rámci video záznamu, a to prostřednictvím kamerových systémů se záznamem, které jsou umístěny v jednotlivých realizačních střediscích.
d) Marketingová prezentace Trade FIDES vůči zákazníkovi, nabídka výrobků a služeb poskytovaných Trade FIDES prostřednictvím zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
• Trade FIDES zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rozsahu – e-mailová adresa.
• V případě stávajících zákazníků může Trade FIDES zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v předmětném rozsahu za výše uvedeným účelem z důvodu oprávněného zájmu.


4. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?
Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Trade FIDES a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery Trade FIDES. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Trade FIDES pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:
• osoby, které pro Trade FIDES zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Trade FIDES pro tyto služby využívá;
• právní zástupce za účelem vymáhání pohledávek Trade FIDES;
• osoby, které zajišťují ochranu osob a majetku Trade FIDES prostřednictvím kamerových systémů se záznamem, které jsou umístěny v jednotlivých realizačních střediscích.
Trade FIDES je dále povinen některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.


5. Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?
• Vaše osobní údaje Trade FIDES zpracovává po dobu realizace smluvního vztahu se zákazníkem, dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy se zákazníkem a dále po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží pro účely oprávněných zájmů Trade FIDES (viz výše). Osobní údaje, pro jejichž zpracování již pominul účel, nebo uplynula doba, po kterou mohou být tyto údaje zpracovávány, jsou bezodkladně a nevratně zlikvidovány.
• V případě plnění právních povinností Trade FIDES zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
• Při zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů, jsou kamerové záznamy uchovávány maximálně po dobu 7 kalendářních dní. V případě, že Vaše osobní údaje jsou zachyceny na kamerovém záznamu, který je nezbytné využít k řešení protiprávního jednání či jiného bezpečnostního incidentu, budou osobní údaje spolu se záznamem zpracovávány až do doby předání záznamu orgánům činným v trestním řízení.


6. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Trade FIDES?
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:
• Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
• Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Trade FIDES zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
• Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné, a to za předpokladu naplnění podmínek stanovených Nařízením);
• Právo na opravu (právo požadovat, aby Trade FIDES bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
• Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Trade FIDES omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, Trade FIDES ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Trade FIDES byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);
• Právo na výmaz (právo požadovat, aby Trade FIDES Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Trade FIDES zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany Trade FIDES byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
• Právo na námitku (právo požadovat, aby Trade FIDES přestal zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);
• Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.


7. Jak můžete Trade FIDES kontaktovat?
V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na Trade FIDES písemně na adrese Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno, či na tel. č. [•] nebo e-mailové adrese: [•].
8.

JoomShaper

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací o souborech cookies.