Přihlásit se

Politika EMS

Environmentální politika Trade FIDES, a.s.

dle ČSN EN ISO 14001:2016

Respektování přírody nám umožní být i nadále její součástí

 

Organizace Trade FIDES, a.s. je jedním z předních poskytovatelů bezpečnostních technologií v České republice.

Vedení organizace Trade FIDES, a.s. chápe nutnost ochrany přírodních zdrojů a životního prostředí, jehož jsme nedílnou součástí. Environmentální politiku chápeme jako dlouhodobý záměr a závazek organizace vůči všem zainteresovaným stranám - zákazníkům, dodavatelům, orgánům státní správy, zaměstnancům a majitelům organizace, ale i vůči široké veřejnosti a přírodnímu prostředí. Smyslem tohoto závazku je neustálé zlepšování systému environmentálního managementu společnosti (EMS) a v důsledku toho i neustálého snižování zátěže životního prostředí způsobeného činností organizace. Environmentální politika je realizována využitím všech dostupných prostředků, které nabízí Integrovaný systém řízení organizace. Organizace upřednostňuje preventivní nástroje, které umožňují předcházet vzniku havárií, bezpečně nakládat s odpady v místech sběru a při manipulaci s nimi. Zároveň je organizace připravena i na účinnou likvidaci vzniklých krizových situací ve vztahu
k životnímu prostředí.

Environmentální politika ve vztahu k zákazníkům:

Při podnikatelských aktivitách ve výrobě a při realizaci zakázek je záměrem organizace využívat ekologicky šetrných a biologicky snadno odbouratelných materiálů a procesů, které nezatěžují životní prostředí nadměrným produkováním škodlivých látek při výrobě ani při provozu. Snižovat energetickou, materiálovou a surovinovou náročnost výroby, a to cestou modernizace výroby, maximálním využíváním, omezováním vzniku odpadů
a znečištění, a tím zajistit minimalizaci čerpání přírodních zdrojů. Zákazníkům tak organizace snižuje potenciální náklady na odstraňování negativních důsledků pořízení a provozu ekologicky nešetrných produktů.

Environmentální politika ve vztahu k majitelům organizace:

Kvalitní, bezpečné a příjemné pracovní prostředí umožňuje zdravým a spokojeným zaměstnancům efektivněji využívat všech zdrojů a ve svém důsledku produkovat majitelům vyšší zisky.

Environmentální politika ve vztahu k zaměstnancům:

Využitím integrovaného systému řízení organizace ve smyslu vyhlášené environmentální politiky má příznivý vliv na kvalitu života zaměstnanců, na jejich bezpečnost a spokojenost v organizaci.

Environmentální politika ve vztahu k ostatním zainteresovaným stranám:

Organizace ve své činnosti identifikuje právní i jiné legislativní požadavky České republiky a Evropské unie pro oblast ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví a svou činností je v maximální míře naplňuje.

Ve svém důsledku organizace usiluje o vyváženou spokojenost všech uvedených složek - zákazníků, akcionářů, zaměstnanců i ostatních zainteresovaných stran. Environmentální politika je v organizaci rozpracována
do konkrétních environmentálních cílů, které jsou měřitelné, jsou v pravidelných intervalech přezkoumávány
a je pravidelně vyhodnocováno jejich plnění. Ochranu životního prostředí, řízenou prostřednictvím Integrovaného systému řízení, považujeme za svoji konkurenční výhodu. Environmentální politika organizace Trade FIDES, a.s. se dá stručně vyjádřit heslem:

Za vedení společnosti dne 2.6.2020 schválil Ing. Pavel Fiala, předseda představenstva

JoomShaper

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte. Více informací o souborech cookies.