Bezpečnostné technológie

Pre nižšie uvedené bezpečnostné technológie zaisťujeme návrhy a realizáciu technického riešenia zabezpečenia pre objekty rôznych veľkostí a kategórií v súlade s platnými normami, legislatívnymi predpismi SR a smernicami EÚ. Riešime aj následné servisné úkony a pravidelné revízie vyžadované platnou legislatívou s ohľadom na potreby a možnosti Vašej firmy.

DPPC

Dohľadové a poplašné prijímacie centrum LATIS (predtým pult centrálnej ochrany - PCO) je dle normy ČSN EN 50518 prijímacím centrom s obsluhou, do ktorého sú prenášané informácie o stave jedného alebo viacerých poplachových zabezpečovacích a tiesňových systémov PZTS ASSET, ktoré sú nainštalované v strážených objektoch. V prípade rozšírenia DPPC o monitoring kamerového systému CCTV (DVS) v stráženom objekte sa zvyšuje efektivita dohľadu. Operátor potom dokáže presne vyhodnotiť, na základe obrazovej udalosti s možnosťou spätného záznamu, o aký typ udalosti ide a adekvátne na ňu reagovať. Pripojením objektu na DPPC je zabezpečený jeho 24hodinový dohľad z pohľadu bezpečnosti aj technického stavu systému a zvyšuje sa tým jeho bezpečnosť.

DPPC LATIS je certifikovaným prijímacím centrom, ktoré spĺňa podmienky na prevádzkovanie DPPC Polície Českej republiky.

PZTS

Poplachový zabezpečovací a tiesňový systém (predtým elektrická zabezpečovacia signalizácia - EZS) je podľa normy ČSN EN 50131 súbor technických prostriedkov na zvýšenie bezpečnosti strážených priestorov. Z pohľadu PZTS ASSET ide o riadiace jednotky (ústredne), ktoré vyhodnocujú stavy pripojených detektorov narušenia. PZTS je určený predovšetkým na rýchlu detekciu prítomnosti alebo pokusu o neoprávnené vniknutie do stráženého priestoru a následné odovzdanie tejto informácie lokálne alebo vzdialene na DPPC.

Vytvoríme Vám návrh technického riešenia zabezpečenia pre vaše objekty všetkých veľkostí či kategórií na mieru. Vždy postupujeme v súlade s platnými normami, legislatívnymi predpismi ČR a smernicami EÚ.

EKV

Elektronická kontrola vstupu (ČSN EN 60839) (predtým Access Control System - ACS) sa využíva tam, kde je vhodné alebo nutné kontrolovať a regulovať prístup osôb do objektu alebo jeho častí a súvisí s režimovými opatreniami firmy. EKV (ASSET) riadi prístup k chráneným priestorom, zariadeniam a informáciám na základe definovaných prístupových práv. Najčastejšie využívaným prostriedkom na identifikáciu sú personálne identifikačné karty, ktoré registrujú osoby na prístupových čítačkách. V závislosti od stupňa zabezpečenia sú využívané ďalšie technológie alebo ich kombinácie, ako napríklad biometrické čítačky (odtlačok prsta, geometria dlane, systémy rozpoznania tváre). Kontrola vstupu môže byť využívaná aj na spracovanie dochádzky pomocou čítačiek alebo dochádzkových terminálov s možnosťou zadania dôvodov odchodu/príchodu.

Sme pripravení poradiť Vám a navrhnúť vhodné riešenie pre prístupový systém. Ponúkame prístupové systémy, ktoré môžu byť nastavené samostatne alebo ako súčasť dochádzkového systému s prístupovými terminálmi na odtlačky prstov alebo čipy.

EPS

Elektrická požiarna signalizácia je vyhradené požiarne bezpečnostné zariadenie pre včasnú detekciu požiaru (ČSN 730875 a ČSN 34 2710). Medzi základné časti EPS patria hlásiče požiaru, ústredne EPS a doplnkové zariadenia ako je zariadenie diaľkového prenosu (ZDP), obslužné pole požiarnej ochrany (OPPO), kľúčový trezor požiarnej ochrany (KTPO) a zariadenie na odvod dymu a tepla (ZOKT). V prípade nasadenia SHZ (stabilné hasiace zariadenie), je možné toto zariadenie prepojiť s ústredňami EPS.

Zaistíme Vám komplexnú realizáciu požiarnej signalizácie, poskytneme 24 h. Servis a revízie. Všetko v rámci elektronickej zabezpečovacej signalizácie vašich objektov, rozsiahlych areálov či decentralizovaných objektov.

CCTV

Uzavretý televízny okruh CCTV (z hľadiska aktuálnej legislatívy DVS - dohľadové videosystémy ČSN EN 62676), sú kamerové systémy, ktoré umožňujú sledovanie diania v strážených (dohľadových) zónach s možnosťou ukladania záznamov na ich ďalšie spracovanie. Sú významným doplnkom pre monitorovanie záujmových zón stráženého priestoru a overovanie napr. poplachových stavov. Dnešné inteligentné systémy alebo kamery sú využívané napríklad na trasovanie objektov aj osôb, monitorovanie a rozpoznanie osôb, detekciu RZ, meranie teploty (termokamery) alebo na perimetrickú detekciu. Rozsiahle kamerové systémy sú nasadzované v rámci mestských kamerových systémov alebo využívať na riadenie prevádzky tzv. Traffic control.

Vykonáme kompletný návrh kamerového systému podľa Vašich potrieb. Zabezpečíme Vaše rizikové zóny novými kamerami, prípadne prepojíme Váš súčasný kamerový systém s naším systémom.

GNS

Grafické nadstavbové systémy (LATIS) umožňujú integráciu niekoľkých rozličných technológií, poplachových aj nepoplachových, s možnosťou ovládania používateľom z jedného miesta v používateľsky prívetivom grafickom prostredí. Vzájomné väzby medzi systémami sú vytvárané na SW báze a umožňujú nastaviť automatizované procesy. Integrácia technológií sa riadi normou ČSN CLC/TS 50398.

Grafickú nadstavbu Vám zabezpečíme v rámci projektu. GNS odporúčame využívať predovšetkým pri budovách, rozsiahlych areáloch aj decentralizovaných objektoch.

MZS

Medzi systémy technickej ochrany patria aj mechanické zábranné systémy (ČSN EN 1627 - triedy bezpečnosti, každý prvok, ako okná, dvere a kovanie je posudzovaný podľa vlastných špecifických noriem), ktoré tvoria pevnú prekážku a svojimi vlastnosťami tak poskytujú ochranu objektu mechanickou odolnosťou. Ich kvalita ovplyvňuje dobu potrebnú na vniknutie páchateľa do objektu. Typické MZS sú ploty, steny, mreže, dvere, trezory alebo úložne kľúčov.

Podľa vašich požiadaviek pre Vás navrhneme a následne zaistíme mechanické zábranné systémy, ktoré budú zapadať do celkového konceptu zabezpečovacieho riešenie pre Vaše objekty.

PDS

Perimetrická, alebo tiež obvodová ochrana je využívaná väčšinou na vonkajšiu detekciu na hraniciach záujmového (stráženého) objektu (legislatívne je perimetrická ochrana posudzovaná podľa ČSN EN 50131 ako detektory systému PZTS. Z hľadiska stanovenia hraníc a ich ochrany sú perimetrické systémy využívané aj na vnútornú detekciu. Najčastejšie nasadzované technológie sú vonkajšie detektory, infra bariéry, mikrovlnné bariéry, plotové systémy, zemné systémy, radary alebo napríklad video analýza/detekcia. Perimetria je náročnou disciplínou z hľadiska vyhodnotenia pre veľmi veľa vplyvov, ktoré do nej vstupujú. Nasadenie perimetrických systémov je najčastejšie realizované pri ochrane rozsiahlych areálov, koridorov väzníc alebo elektrární, v priemyselných objektoch a na parkoviskách. Pri týchto systémoch je vhodné prepojenie s kamerovým systémom a službou dohľadu DPPC (LATIS).

V závislosti od konkrétnych podmienok a terénu areálu Vám navrhneme perimetrickú ochranu na mieru.

MaR

Meranie a regulácia je systém rôznych senzorov, ventilov a meracích prvkov, ktoré sú vyhodnocované riadiacou jednotkou, ktorá vyhodnocuje, riadi a optimalizuje rôzne technologické procesy, ako je vykurovanie, chladenie, ovládanie osvetlenia a ďalšie procesy zjednodušujúce fungovanie a ekonomiku prevádzky budovy. V bezpečnostných systémoch ide o nepoplachovú technológiu, ktorá býva integrovaná s technológiami poplachovými podľa ČSN CLC/TS 50398. Integrácia týchto technológií využíva vzájomne prepojené prvky a procesy daných technológií na zvýšenie úžitkovosti, zjednodušenie procesov a obsluhu týchto technológií používateľom, alebo ich úplnú automatizáciu.

Poradíme Vám ohľadom navrhnutia systému MaR, ktorý povedie k optimalizácii technologických procesov. Navrhneme vám komplexné riešenia a vykonáme celkovú realizáciu.

Štruktúrovaná kabeláž

Štruktúrovaná kabeláž zahŕňa ako metalické, tak aj optické rozvody v rámci podnikovej siete (IT), ktorá by mala byť dostatočne dimenzovaná vzhľadom na možnosti budúceho rozširovania. S ohľadom na zaistenie bezpečnosti a stability siete je vhodné dodržiavať predpísané normy (ČSN EN 50173), ktoré práve zaisťujú dlhú technickú aj morálnu životnosť.

Sme pripravení poradiť Vám a navrhnúť úpravy existujúcej infraštruktúry, alebo kompletné spracovanie návrhu novej podnikovej siete tak, aby zodpovedala Vašim súčasným potrebám a nesklamala Vás ani v budúcnosti.