Realizácia projektu

Príprava
zákazky

Spracovanie projektovej dokumentácie

Skúška funkčnosti

Uvedenie do prevádzky

Odovzdanie zákazníkovi

Spracovanie projektovej dokumentácie

V oblasti poplachových zabezpečovacích a tiesňových systémov dodávame a inštalujeme bezpečnostné systémy od jednoduchých tzv. „komerčných“ systémov až po rozsiahle systémy najvyššej generácie, homologované pre použitie v objektoch s najvyššími rizikami. Inštaláciu, oživenie a programovanie dodávaných systémov vykonávajú školení odborníci podľa platných noriem a predpisov. V priebehu skúšobnej prevádzky získa používateľ všetku technickú dokumentáciu a je zaškolený na obsluhu systému. Montáž systémov je zakončená skúšobnou prevádzkou.

Po inštalácii zabezpečenia je celý systém prekontrolovaný našimi revíznymi technikmi. Účelom revízie je kontrola zhody inštalácie s projektovou dokumentáciou, montážnymi pokynmi výrobcov zariadení, platnými normami a predpismi. Na vykonanú revíziu zariadení je používateľovi vydaná revízna správa.

Počas životnosti systémov sú vykonávané pravidelné revízie a prehliadky zariadení.