Projekt a projektová dokumentácia

Projekt ve 3D BIM

Konzultácia

Analýza

Technická štúdia

Projektová dokumentácia

Zákazková tlač a kompletizácia

Projektová dokumentácia pre realizáciu, spracovaná podľa platných noriem a predpisov po prehliadke objektu a konzultáciách so zákazníkom, je východiskovým materiálom pre dodávku materiálu a montáž zariadení.

Bezpečnostný projekt pre objekty používané na nakladanie s utajovanými skutočnosťami je spracovaný v súlade so zákonom o ochrane utajovaných skutočností.

Program pravidelného vzdelávania našich projektantov zabezpečuje progresívne riešenie projektov s uplatnením najnovších technológií a špičkových komponentov.