Politika Integrovaného Systému Řízení

Záväzok vedenia spoločnosti:

•  Konať v súlade s platnými právnymi predpismi a záväznými normami.
•  Vytvárať optimálnu politiku, ktorá je primeraná zámerom organizácie a ciele ISR.
•  Zabezpečiť včasné pochopenie súčasných aj budúcich požiadaviek zákazníkov pri rešpektovaní všetkých cieľov aj nariadenia právnych a iných požiadaviek v oblasti ISR.
•  Neustále zlepšovať systém ISR.
•  Zvyšovať kvalifikáciu všetkých pracovníkov.
•  Odstraňovať nebezpečenstvá a znižovať riziká v oblasti BOZP.
•  Predchádzať znečisťovaniu alebo poškodzovaniu životného prostredia a možným environmentálnym mimoriadnym udalostiam účinnou prevenciou.
•  Záväzok konzultácie a účasť pracovníkov a ich zástupcov, ak existujú.

Platné od 1 July 2021

Zodpovednou osobou:

Ing. Pavel Fiala
predseda predstavenstva

e-mail: pfiala@fides.cz
telefón: +420 602 511 878