Politika Integrovaného Systému Řízení

Závazek vedení společnosti:

•   Jednat v souladu s platnými právními předpisy a závaznými normami.
•   Vytvářet optimální politiku, která je přiměřená záměrům organizace a cíle ISŘ.
•   Zabezpečit včasné pochopení současných i budoucích požadavků zákazníků při respektování všech cílů i nařízení právních a jiných požadavků v oblasti ISŘ.
•   Neustále zlepšovat systém ISŘ.
•   Zvyšovat kvalifikaci všech pracovníků.
•   Odstraňovat nebezpečí a snižovat rizika v oblasti BOZP.
•   Předcházet znečišťování nebo poškozování životního prostředí a možným environmentálním mimořádným událostem účinnou prevencí.
•   Závazek konzultace a účast pracovníků a jejich zástupců, pokud existují.

Platná od 4.1.2023