General Data Protection Regulation

DEKLARACE ZAJIŠTĚNÍ PRÁV VLASTNÍKŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ŘEŠENÍ INCIDENTŮ

Společnost Trade Fides, a.s. usiluje o zajištění spokojenosti svých zákazníků a získání jejich důvěry i tím, že organizace jako celek a jí dodávané produkty umožňují naplnit Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné Nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dalšími právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Hlavní aplikované zásady.

 1. V rámci svého úsilí společnost zavedla pravidla pro ochranu a zpracování osobních údajů a definovala „Koncepci ochrany osobních údajů“ jako základ celého rámce standardů a prostupů týkajících se ochrany osobních údajů fyzických osob.
 2. Zpracovává osobní údaje pouze na základě platného právního rámce, a to včetně Souhlasu subjektů osobních údajů.
 3. Zpracovává osobní údaje pouze dle schváleného rozsahu účelu použití.
 4. Bez platného právního rámce společnost neposkytuje / nedává přístup k osobním údajům třetím stranám/osobám.
 5. Mezi základními bezpečnostními vlastnostmi dodávaných produktů je i možnost nastavení obrany proti neoprávněnému přístupu a ztrátě, zničení, padělání nebo úniku osobních údajů produktem zpracovávaných.
 6. Společnost garantuje, ať již ve svém prostředí, či v rámci vlastností dodávaných produktů splnění následujících práv Subjektů osobních údajů.

Právo na:

přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od organizace potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:
a) účely zpracování,
b) kategorie dotčených osobních údajů,
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
e) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
g) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v kapitole 7, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

opravu a doplnění osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby organizace bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.
S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů dále právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

na likvidaci osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby organizace bez zbytečného odkladu provedla likvidaci osobních údajů, které se daného subjektu údajů týkají.
Organizace má povinnost bez zbytečného odkladu provést likvidaci osobních údajů, pokud je dán některý z těchto důvodů a neexistují jiné právní důvody pro jejich zachování:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
b) subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
e) osobní údaje musí být zlikvidovány ke splnění právní povinnosti stanovené právem EU nebo obecně závazným právním předpisem,
f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

na omezení zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby organizace omezila zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:
a) subjekt údajů uplatnil právo na opravu osobních údajů,
b) zpracování osobních údajů je protiprávní a subjekt údajů nevyžaduje likvidaci osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich zpracování,
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování

na získání a přenesení osobních údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl organizaci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že se zpracování osobních údajů provádí automatizovaně a zároveň je založeno na:
a) souhlasu subjektu údajů nebo
b) smlouvě, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.

na námitku proti zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů:
a) na základě právního důvodu spočívající v oprávněném zájmu,
b) na základě právního důvodu spočívajícího v plnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení),
c) za účelem přímého marketingu

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

1. Jaké osobní údaje o Vás Trade FIDES zpracovává?

Trade FIDES zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:

 • adresní a identifikační údaje (zejm. jméno; příjmení; akademický titul; datum narození, adresa; telefonní číslo; e-mailová adresa);
 • popisné údaje (zejm. vzdělání, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a jiné dovednosti, předchozí zaměstnání, fotografie, a další údaje poskytnuté uchazečem).

Trade FIDES zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.
 

2. Z jakého zdroje pocházejí osobní údaje, které o Vás Trade FIDES zpracovává?

Trade FIDES zpracovává pouze údaje získané přímo od subjektu údajů nebo od partnerských personálních agentur, se kterými má uzavřené smlouvy za účelem vyhledání vhodného kandidáta na konkrétní pracovní pozici.
 

3. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů Trade FIDES Vaše osobní údaje zpracovává?

a) Zajištění výběrových řízení na volné pracovní pozice

 • Zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, vzdělání, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a jiné dovednosti, předchozí zaměstnání, fotografie a další obdobné údaje poskytnuté subjektem údajů, je nezbytné pro jednání o uzavření pracovní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.

b) Vedení databáze uchazečů o zaměstnání za účelem umožnění další nabídky zaměstnání

 • Trade FIDES shromažďuje a zpracovává za výše uvedeným účelem osobní údaje subjektů údajů v rozsahu poskytnutého životopisu, a to pouze na základě dobrovolně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně na níže uvedené adrese Trade FIDES nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Trade FIDES zpracovává na základě jiného právního titulu, než je souhlas.

c) Ochrana práv Trade FIDES v případě sporu s uchazečem o zaměstnání

 • Zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, adresa a údaje o průběhu výběrového řízení, je nezbytné pro vedení případného sporu se subjektem údajů. K tomuto zpracování osobních údajů není potřeba souhlasu subjektu, neboť zpracování je nezbytné za účelem oprávněného zájmu Trade FIDES jako správce osobních údajů.

d) Ochrana osob a majetku v prostorách Trade FIDES

 • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Trade FIDES, spočívajících v zajištění ochrany osob a majetku.
 • Trade FIDES shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – popisné údaje v rámci video záznamu, a to prostřednictvím kamerových systémů se záznamem, které jsou umístěny v jednotlivých realizačních střediscích.


4. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Trade FIDES a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery Trade FIDES. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Trade FIDES pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.
Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 • osoby, které pro Trade FIDES zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Trade FIDES pro tyto služby využívá;
 • právní zástupce za účelem obrany práv Trade FIDES;
 • osoby, které zajišťují ochranu osob a majetku Trade FIDES prostřednictvím kamerových systémů se záznamem, které jsou umístěny v jednotlivých realizačních střediscích.

Trade FIDES je dále povinen některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.
 

5. Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

 • Vaše osobní údaje Trade FIDES zpracovává po dobu trvání výběrového řízení, po jeho ukončení na základě Vašeho souhlasu budou osobní údaje zpracovávány po dobu uvedenou v souhlasu, tj. 2 roky, či do jeho odvolání, a dále za účelem vedení případného sporu budou osobní údaje zpracovávány po dobu 4 let od ukončení výběrového řízení. Osobní údaje, pro jejichž zpracování již pominul účel, nebo uplynula doba, po kterou mohou být tyto údaje zpracovávány, jsou bezodkladně a nevratně zlikvidovány.
 • Při zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů, jsou kamerové záznamy uchovávány maximálně po dobu 7 kalendářních dní. V případě, že Vaše osobní údaje jsou zachyceny na kamerovém záznamu, který je nezbytné využít k řešení protiprávního jednání či jiného bezpečnostního incidentu, budou osobní údaje spolu se záznamem zpracovávány až do doby předání záznamu orgánům činným v trestním řízení.
   

6. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Trade FIDES?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Trade FIDES zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
 • Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • Právo na opravu (právo požadovat, aby Trade FIDES bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
 • Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Trade FIDES omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, Trade FIDES ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Trade FIDES byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);
 • Právo na výmaz (právo požadovat, aby Trade FIDES Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Trade FIDES zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany Trade FIDES byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • Právo na námitku (právo požadovat, aby Trade FIDES přestal zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);
 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.


7. Jak můžete Trade FIDES kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na Trade FIDES písemně na adrese Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno, či na tel. č. 545 536 223 nebo e-mailové adrese: pfiala@fides.cz.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNÍKY

Společnost Trade FIDES, a.s., IČ: 619 74 731, se sídlem Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988 (dále také jen „Trade FIDES“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat své zákazníky (dále také jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Trade FIDES, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Trade FIDES.


1. Jaké osobní údaje o Vás Trade FIDES zpracovává?

Trade FIDES zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:

 • adresní a identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, trvalý nebo jiný pobyt, státní příslušnost, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, telefonní číslo, e-mailová adresa);
 • popisné údaje


Trade FIDES zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.


2. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů Trade FIDES Vaše osobní údaje zpracovává?

a) Uskutečnění prodeje / poskytnutí služeb

 • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy.
 • V případě tvorby objednávky Trade FIDES shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu smlouvy, přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů, případně k jeho kontaktování.
 • Trade FIDES dále v souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb může zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v rozsahu, který vyplývá z konkrétní smlouvy či ze zákona.

b) Ochrana práv Trade FIDES v případě sporu se zákazníkem

 • Výše uvedený rozsah osobních údajů je Trade FIDES oprávněn rovněž zpracovávat za účelem ochrany svých práv v případě sporu se zákazníkem.

c) Identifikace zákazníka

 • Zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, trvalý nebo jiný pobyt, rodné číslo nebo datum narození, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, je nezbytné pro splnění právní povinnosti Trade FIDES při platbě v hotovosti nad limit stanovený zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

d) Ochrana osob a majetku v prostorách Trade FIDES

 • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Trade FIDES, spočívajících v zajištění ochrany osob a majetku.
 • Trade FIDES shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – popisné údaje v rámci video záznamu, a to prostřednictvím kamerových systémů se záznamem, které jsou umístěny v jednotlivých realizačních střediscích.

e) Marketingová prezentace Trade FIDES, nabídka výrobků a služeb poskytovaných Trade FIDES prostřednictvím zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

 • Trade FIDES shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rozsahu – jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa.
 • V případě stávajících zákazníků může Trade FIDES zpracovávat osobní údaje v předmětném rozsahu za výše uvedeným účelem na základě právního titulu oprávněného zájmu.
 • V případě potenciálních zákazníků může Trade FIDES zpracovávat osobní údaje v předmětném rozsahu za uvedeným účelem pouze na základě dobrovolně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Tento souhlas se zpracováním osobních údajů může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně na níže uvedené adrese Trade FIDES nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Trade FIDES zpracovává na základě jiného právního titulu, než je souhlas (např. plnění smlouvy či právní povinnosti).


3. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Trade FIDES a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery Trade FIDES. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Trade FIDES pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 • osoby, které pro Trade FIDES zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Trade FIDES pro tyto služby využívá;
 • právní zástupce za účelem vymáhání pohledávek Trade FIDES;
 • osoby, které zajišťují ochranu osob a majetku Trade FIDES prostřednictvím kamerových systémů se záznamem, které jsou umístěny v jednotlivých realizačních střediscích.

Trade FIDES je dále povinen některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.


4. Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

 • Vaše osobní údaje Trade FIDES zpracovává po dobu realizace smluvního vztahu, dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, a dále po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží pro účely oprávněných zájmů Trade FIDES (viz výše). Osobní údaje, pro jejichž zpracování již pominul účel, nebo uplynula doba, po kterou mohou být tyto údaje zpracovávány, jsou bezodkladně a nevratně zlikvidovány.
 • V případě plnění právních povinností Trade FIDES zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
 • Při zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů, jsou kamerové záznamy uchovávány maximálně po dobu 7 kalendářních dní. V případě, že Vaše osobní údaje jsou zachyceny na kamerovém záznamu, který je nezbytné využít k řešení protiprávního jednání či jiného bezpečnostního incidentu, budou osobní údaje spolu se záznamem zpracovávány až do doby předání záznamu orgánům činným v trestním řízení.
 • V případě, že Trade FIDES zpracovává osobní údaje na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let, nebo do doby, dokud jej neodvoláte.


5. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Trade FIDES?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Trade FIDES zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
 • Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • Právo na opravu (právo požadovat, aby Trade FIDES bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
 • Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Trade FIDES omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, Trade FIDES ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Trade FIDES byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);
 • Právo na výmaz (právo požadovat, aby Trade FIDES Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Trade FIDES zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany Trade FIDES byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • Právo na námitku (právo požadovat, aby Trade FIDES přestal zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);
 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.


6. Jak můžete Trade FIDES kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na Trade FIDES písemně na adrese Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno, či na tel. č. 545 536 223 nebo e-mailové adrese: pfiala@fides.cz.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO JEDNAJÍCÍ A KONTAKTNÍ OSOBY SVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

Společnost Trade FIDES, a.s., IČ: 619 74 731, se sídlem Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988 (dále také jen „Trade FIDES“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat jednající a kontaktní osoby svých zákazníků (dále také jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Trade FIDES, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Trade FIDES.


1. Jaké osobní údaje o Vás Trade FIDES zpracovává?

Trade FIDES zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:

 • adresní a identifikační údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje o funkci či pracovní pozici);
 • údaje o smlouvě (evidenční číslo smlouvy nebo evidenční číslo zákazníka);
 • údaje o společnosti, kterou subjekt údajů zastupuje (název společnosti, IČ, adresa sídla);
 • obrazový záznam získaný z provozu kamerových systémů se záznamem (v případě, že subjekt údajů navštíví některé z realizačních středisek Trade FIDES).

Trade FIDES zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

2. Z jakého zdroje pocházejí osobní údaje, které o Vás Trade FIDES zpracovává?

Trade FIDES o Vás zpracovává pouze osobní údaje, které mu sdělil zákazník (Váš zaměstnavatel nebo jiný smluvní partner), se kterým Trade FIDES uzavřel příslušnou smlouvu.

3. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů Trade FIDES Vaše osobní údaje zpracovává?

a) Uskutečnění prodeje / poskytnutí služeb zákazníkovi:

 • Zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje o funkci či pracovní pozici, údaje o smlouvě (evidenční číslo smlouvy nebo evidenční číslo zákazníka), údaje o společnosti, kterou subjekt údajů zastupuje (název společnosti, IČ, adresa sídla) – je nezbytné za účelem oprávněného zájmu Trade FIDES spočívajícího v záměru uzavřít smlouvu se zákazníkem a v následném plnění takové smlouvy.

b) Ochrana práv Trade FIDES v případě sporu se zákazníkem:

 • Rozsah osobních údajů uvedený v bodě 1 je Trade FIDES oprávněn zpracovávat rovněž pro účely oprávněného zájmu Trade FIDES, spočívajícího v zajištění ochrany práv Trade FIDES pro případ eventuálního sporu se zákazníkem.

c) Ochrana osob a majetku v prostorech Trade FIDES:

 • Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Trade FIDES, spočívajících v zajištění ochrany osob a majetku.
 • Trade FIDES shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – popisné údaje v rámci video záznamu, a to prostřednictvím kamerových systémů se záznamem, které jsou umístěny v jednotlivých realizačních střediscích.

d) Marketingová prezentace Trade FIDES vůči zákazníkovi, nabídka výrobků a služeb poskytovaných Trade FIDES prostřednictvím zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti:

 • Trade FIDES zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rozsahu – e-mailová adresa.
 • V případě stávajících zákazníků může Trade FIDES zpracovávat osobní údaje subjektu údajů v předmětném rozsahu za výše uvedeným účelem z důvodu oprávněného zájmu.

4. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Trade FIDES a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery Trade FIDES. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Trade FIDES pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 • osoby, které pro Trade FIDES zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Trade FIDES pro tyto služby využívá;
 • právní zástupce za účelem vymáhání pohledávek Trade FIDES;
 • osoby, které zajišťují ochranu osob a majetku Trade FIDES prostřednictvím kamerových systémů se záznamem, které jsou umístěny v jednotlivých realizačních střediscích.

Trade FIDES je dále povinen některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům, orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.


5. Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

 • Vaše osobní údaje Trade FIDES zpracovává po dobu realizace smluvního vztahu se zákazníkem, dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy se zákazníkem a dále po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží pro účely oprávněných zájmů Trade FIDES (viz výše). Osobní údaje, pro jejichž zpracování již pominul účel, nebo uplynula doba, po kterou mohou být tyto údaje zpracovávány, jsou bezodkladně a nevratně zlikvidovány.
 • V případě plnění právních povinností Trade FIDES zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
 • Při zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerových systémů, jsou kamerové záznamy uchovávány maximálně po dobu 7 kalendářních dní. V případě, že Vaše osobní údaje jsou zachyceny na kamerovém záznamu, který je nezbytné využít k řešení protiprávního jednání či jiného bezpečnostního incidentu, budou osobní údaje spolu se záznamem zpracovávány až do doby předání záznamu orgánům činným v trestním řízení.


6. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Trade FIDES?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Trade FIDES zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
 • Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné, a to za předpokladu naplnění podmínek stanovených Nařízením);
 • Právo na opravu (právo požadovat, aby Trade FIDES bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
 • Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Trade FIDES omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, Trade FIDES ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Trade FIDES byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);
 • Právo na výmaz (právo požadovat, aby Trade FIDES Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Trade FIDES zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany Trade FIDES byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • Právo na námitku (právo požadovat, aby Trade FIDES přestal zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);
 • Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.


7. Jak můžete Trade FIDES kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na Trade FIDES písemně na adrese Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno, či na tel. č. 545 536 223 nebo e-mailové adrese: pfiala@fides.cz.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ DAT V MOBILNÍCH APLIKACÍCH

Tyto zásady popisují informace, které zpracováváme za účelem podpory mobilních aplikací Asset Client, Asset Control, Asset Tag a Fides Password Manager. Mobilní aplikace jsou majetkem společnosti Trade FIDES, a.s. 

Čtení a zápis úložiště

Ukládání a čtení lokální databáze pro ukládání interních dat. Čtení a zápis souborů pro import a export nastavení aplikace. Aplikace nečte žádná další uživatelská data. Aplikace může v některých situacích číst metadata uživatelských souborů (prohlížení souborů a složek průzkumníkem souborů).

Bluetooth

Technologie Bluetooth využívá pouze podmnožinu své technologie a to Bluetooth Low Energy (BLE). Tato technologie je využívána pro komunikaci s BLE čtečkami bez nutnosti párování zařízení.

SMS

Aplikace přijímá SMS zprávy pouze od telefonního čísla služby Fides Helpdesk. Aplikace využívá tuto SMS zprávu k automatickému vyplnění bezpečnostního tokenu pro zobrazení hesel. Aplikace v žádném případě nečte SMS zprávy uživatele.

Připojení k síti

Komunikace pomocí síťových protokolů s technologiemi Asset Server a webovou službou Fides Helpdesk.

Poloha

Údaje o poloze zařízení pro určení vzdálenosti k BLE čtečkám pomocí technologie Bluetooth.

Fotoaparát

Skenování QR kódů pro technologii Landing QR a určení identifikátoru BLE brány.

Otisk prstu

Autentizace pomocí standardizovaného systémového nástroje pro identifikaci pomocí biometrických údajů. 

Jaká a jakým způsobem mobilní aplikace data shromažďují?

Mobilní aplikace shromažďují pouze data zadaná uživatelem a to výhradně nastavení aplikací, připojovací řetězce a nastavení uživatelského účtu. Aplikace shromažďují data pouze do interního úložiště zařízení a nejsou dále odesílána na servery připojených technologií, ani žádným dalším třetím stranám. Žádná další data nejsou mobilními aplikacemi automaticky shromažďována.

Jak se tyto informace sdílí?

Informace mobilních aplikací nejsou sdíleny s dalšími aplikacemi společnosti Trade FIDES, a.s., ani s dalšími třetími stranami.

Proč tato data shromažďujeme?

Tato data jsou shromažďována za účelem správného fungování mobilních aplikací.

Smazání shromážděných dat.

Všechna data shromážděná mobilní aplikací lze smazat samotným smazáním mobilní aplikace ze zařízení.

Oznámení o změnách zásad používání dat.

O změnách zásad používání dat budete informování prostřednictvím uživatelského dialogu ve jmenovaných aplikacích.

Platnost shromážděných dat.

Shromážděná data v mobilním zařízení jsou uložena po celou dobu provozu aplikace.

UDĚLENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Žádost o udělení souhlasu subjektu údajů

Vážená paní, vážený pane,

společnost Trade FIDES, a.s. se sídlem Dornych 129/57, 617 00 Brno, IČO: 61974731, zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně dne 17.října 1995 pod spisovou značkou B2988. (dále jen „Správce”) si Vás na základě naší obchodní spolupráce a legislativy v souvislosti s GDPR, dovoluje oslovit se žádostí o udělení souhlasu ke zpracování Vašich osobních údajů. Osobní údaje, které u Vás evidujeme a budou námi zpracovány, jsou následující:

 • jméno a příjmení,
 • poštovní adresa,
 • emailová adresa,
 • telefonický kontakt.

Zpracování těchto údajů je za účelem zasílání obchodních nabídek, informace o novinkách a našem produktovém portfoliu, zasílání pozvánek na akce, které naše společnost pořádá a rovněž evidence klientů z důvodu statistik. Doba, po kterou budeme tato data uchovávat, je 10 let. V tomto časovém horizontu můžete svůj souhlas kdykoli písemně odvolat, a to na emailové adrese: info@fides.cz

Pro vyjádření souhlasu zaškrtnete políčko při vyplňování formuláře:
Beru na vědomí zpracování osobních údajů - podle zákona č. 101/2000 Sb. v aktuálním znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 správcem údajů
a pro každého zpracovatele údajů dle rozsahu osobních údajů a účelu zpracování uvedeného výše.

ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Co jsou to cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, jež jsou vytvářeny webovým serverem a jsou ukládány na pevném disku vašeho zařízení (počítač, mobilní telefon aj.) prostřednictvím internetových prohlížečů. Jednoduše řečeno, jedná se o cookies soubory první strany, které jsou vytvářeny navštíveným webem.

Soubory cookies nám pomáhají odlišit vás od jednotlivých uživatelů našich webových stránek a uloží o vás konkrétní údaje, které nám pomohou zajistit vám lepší zážitky při prohlížení. V praxi se to projevuje například tak, že máte předvyplněné přihlašovací jméno do formuláře.

Soubory cookies třetích stran

Soubory cookies třetích stran jsou vytvářeny ostatními weby a my je v některých případech využíváme ke zlepšení účinnosti a efektivnosti reklamy na našich webových stránkách ale i na stránkách třetích stran.

Naše webové stránky používají služby Google Analytics od společnosti Google Inc. Google Analytics ukládá soubory cookies jejichž pomocí analyzuje způsoby jakými naše stránky užívají návštěvníci.

Vygenerované soubory cookies o užívání stránek, vč. vaší IP adresy, budou uloženy v USA na serverech společnosti Google Inc., která má možnost poskytnout
tyto informace třetím stranám a to v případě, bude-li to vyžadovat zákon, nebo budou-li tyto informace zpracovávat třetí strany pro společnost Google Inc. Společnost Google Inc. většinou využívá získané informace pro účely vyhodnocování  a k analýze provozovatele samotných stránek. V zájmu zachování ochrany údajů společnost Google Inc. nepropojuje IP adresy se získanými daty.

Používáním našich webových stránek udělujete souhlas s ukládáním souborů cookies a se zpracováním vašich údajů společností Google Inc.

Odmítnutí souborů cookies

Všechny internetové prohlížeče vám umožní změnit si nastavení souborů cookies a to tak, aby vaše zařízení buďto omezilo přijímání souborů cookies, nebo je zcela zakázalo.

Uživatelům našich webových stránek však doporučujeme, aby soubory cookies nezakazovali, aby mohli naplno využívat veškeré funkce našich webových stránek. Odmítnutím souborů cookies hrozí špatná funkčnost nebo nekompletní obsah stránek.